Juridische kennisgeving

 

Betrokken sites

ACCO Brands is een mondiale organisatie, met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die de hele wereld omspannen. Deze kennisgeving geldt voor alle websites en domeinen die eigendom zijn van Acco Brands en op de websites en domeinen die eigendom zijn van onze volledige dochterbedrijven ("website"), behalve in gevallen waarin een van de hierboven genoemde websites een verklaring bevat met voorwaarden die afwijken van dit beleid. In dat geval gelden de laatstgenoemde voorwaarden.

 

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld zijn productnamen, ontwerpen, logo's, titels, tekst, afbeeldingen, audio en video op ACCO-websites handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, auteursrechten of ander eigendom van ACCO Brands Corporation en haar dochterbedrijven ("Intellectueel eigendom van ACCO Brands"). Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Niets op ACCO-websites moet worden gezien alsof het door implicatie, uitsluiting of anderszins een licentie of het recht verleent om Intellectueel eigendom van ACCO Brands te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van ACCO Brands. Alle informatie, software, afbeeldingen, bestanden, logo's en handelsmerken die elektronisch worden ontvangen of overgedragen, zijn het eigendom van ACCO Brands en door verdere distributie of downloaden van dergelijke informatie worden geen rechten overgedragen aan andere personen of bedrijven.

 

Gebruik van deze Site

ACCO Brands Corporation onderhoudt deze Site voor uw persoonlijke amusement, informatie, educatie en communicatie. U kunt vrijelijk door de Site bladeren. U kunt materiaal van ACCO -websites downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechtverklaringen en andere verklaringen die zich bij de materialen bevinden, ook behoudt. U mag de inhoud van de Site, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video, echter niet voor commerciële doeleinden distribueren, wijzigen, overdragen, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken zonder schriftelijke toestemming van ACCO Brands Corporation. Er worden af en toe zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aangebracht in ACCO-websites.

 

Geen garantie; beperking van aansprakelijkheid

DEZE SITE WORDT "IN DE HUIDIGE STAAT" VERSCHAFT, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. ACCO Brands accepteert ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade of virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of bladeren door de Site of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site of van gekoppelde sites.

In geen enkel geval zal ACCO Brands of enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren, onderhouden of aanbieden van de Site, of enige partners daarvan, of de leidinggevenden, directeurs, werknemers, aandeelhouders, of agents ervan, aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, inclusief maar niet beperkt tot enige directe schade, speciale schade, incidentele schade, schadevergoeding, opgelegde boetes of gevolgschade, ongeacht of zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en ongeacht enige theorie omtrent aansprakelijkheid, die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik of de werking van, dan wel uw bladeren in of uw koppelingen naar overige sites vanuit ACCO-websites.

 

Niet-gelieerde producten en sites

Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten, publicaties of sites die geen eigendom zijn van ACCO Brands of partners ervan, impliceren geen goedkeuring van dat product of die publicatie of site. ACCO Brands heeft materiaal dat aan de ACCO-websites is gekoppeld, niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijk materiaal. ACCO Brands wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af. Als u koppelingen maakt met enige andere sites, is dat voor uw eigen risico.

 

Communicatie met deze Site

U zult geen verklaringen, materiaal of inhoud plaatsen die onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, pornografisch, ondermijnend, beledigend, kwaadsprekend, bedreigend, schimpend, oproepend tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, aanstootgevend, opruiend, blasfemisch, vertrouwenschendend of privacyschendend zijn of waarvoor u niet alle benodigde licenties of toestemming hebt of die ergernis of ongemak kunnen veroorzaken. U gaat er ook mee akkoord dat uw postings of transmissies niet zullen bestaan uit of een aanmoediging zullen zijn van gedrag dat als een misdrijf zou worden beschouwd, tot aansprakelijkheid zou leiden of anderszins in strijd zou zijn met de wet of een schending zou zijn van rechten van derden, waar dan ook in de wereld. U mag ook geen technisch schadelijke postings of transmissies via of door middel van deze Site verrichten (dit omvat maar is niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadwillende software of schadelijke gegevens) of misbruik plegen (dit omvat maar is niet beperkt tot hacking). ACCO Brands zal volledig samenwerken met alle ordehandhavende autoriteiten of rechterlijke bevelen die ACCO Brands verzoeken of opdragen de identiteit of locatie vrij te geven van iedereen die dergelijke inhoud plaatst.

 

Gevolgen van postings

Alle communicatie of inhoud die u via e-mail of anderszins overbrengt naar ACCO-websites, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet vallend onder eigendom. ACCO Brands kan "harvesting" van informatie van de Site niet voorkomen en u kunt via e-mail of anderszins, binnen of buiten de Site worden gecontacteerd door ACCO Brands of niet-gerelateerde derden. Alles wat u overdraagt, kan door of namens ACCO Brands worden bewerkt en kan naar goeddunken van ACCO Brands al dan niet op ACCO-websites worden geplaatst en kan door ACCO Brands of haar partners voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posting. Het staat ACCO Brands bovendien vrij ideeën, concepten, know-how of technieken die deel uitmaken van communicatie die u naar ACCO-websites verzendt, voor elk doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, fabricage en marketing van producten met behulp van dergelijke informatie.

ACCO Brands is niet verplicht discussies, chats, postings, transmissies, bulletinboards, enzovoort op ACCO-websites te controleren of te beoordelen. ACCO Brands accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige actie of communicatie door u of enige niet-gerelateerde derden binnen ACCO-websites.

 

Accuratesse

ACCO Brands wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden in het materiaal op deze site en is niet verantwoordelijk voor gebruik of beslissingen waartoe derden overgaan op basis van deze informatie.

 

Beschikbaarheid van producten en services

Niettegenstaande het voorafgaande kunnen ACCO-websites internationaal worden weergegeven en kunnen producten of services niet in alle landen beschikbaar zijn of in bepaalde landen alleen onder andere voorwaarden beschikbaar zijn, inclusief voorwaarden ten aanzien van prijs. Verwijzingen naar een bepaald product of een bepaalde service impliceren niet dat ACCO Brands dergelijke producten of services in zulke landen beschikbaar wil stellen.